وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری

                  https://www.msrt.ir/fa

مرکز تحقیقات هسته ای اروپا(سرن)

https://home.cern

مرکز تحقیقات فیزیک نظری تریست ایتالیا

https://www.ictp.it

مرکز تحقیقات فضایی ناسا (NASA)

https://www.nasa.gov

سازمان انرژی اتمی

https://www.aeoi.org.ir

سازمان فضایی ایران

https//www.isa.ir/fa

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

http://www.nlai.ir

انجمن هسته ای ایران

http://www.nsi.ir

انجمن زمین شناسی ایران

http://www.geosociety.ir