رئیس دانشکده

 

دکتر حسین غفارنژاد

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر فاطمه شریعتمدارطهرانی

 

معاون پژوهش و فناوری

 

دکتر علی اصغر عجمی 

 

مدیر گروه

 

دکتر مهدی سویزی

مشاور فرهنگی دانشکده

 

مهندس معصومه فائز