مکان برگزاری امتحانات دروس ریاضی عمومی 1 ، ریاضی عمومی2 ، معادلات دیفرانسیل و محاسبات عددی گروه های فنی و مهندسی در نیمسال اول ۴۰۲۱

  مکان برگزاری امتحانات دروس ریاضی عمومی 1 ، ریاضی عمومی2 ، معادلات دیفرانسیل و محاسبات عددی گروه های فنی و مهندسی در نیمسال اول

احتراما” به استحضار می رساند  محل آزمون پایان ترم ریاضی عمومی 1، ریاضی عمومی2، معادلات دیفرانسیل و محاسبات عددی گروه های فنی و مهندسی  به شرح زیر می باشند:

نام درس کد درس گروه

نام استاد درس

محل تشکیل آزمون پایان ترم
ریاضی عمومی 1 2531689/2531180 01-06 دکتر علی اشرفی دانشکده مهندسی برق
ریاضی عمومی 1 2531689-02/2531180-02 02 دکتر راضیه محجوب دانشکده مهندسی برق
ریاضی عمومی 1 2531689-03/2531180-03 03 دکتر علی معدنشکاف دانشکده مهندسی برق
ریاضی عمومی 1 2531180-04/  2531689 04 دکتر فرج ا.. اکرم دانشکده مهندسی عمران
ریاضی عمومی 1 2531689-07/ 05و06-2531180 05-06-07 دکتر ابراهیم اکرمی دانشکده مواد و صنایع
ریاضی عمومی1 2531180-07 07 دکتر محجوب دانشکده مهندسی نفت وشیمی و گاز
ریاضی عمومی 1 08 -2531180 08 دکتر معدنشکاف دانشکده مهندسی نفت و شیمی و گاز
ریاضی عمومی1 09-10- 2531180 09-10 دکتر الهه سروری دانشکده مهندسی مکانیک
ریاضی عمومی 1 11- 2531180 11 دکتر فرج ا… اکرم دانشکده مهندسی مکانیک
ریاضی عمومی 1 2531689-05/2531180-12 05-12 دکتر شیبانی فرزانگان
ریاضی عمومی 2 2531690-2531181 01-02 دکتر معمارباشی  دانشکده مواد و صنایع
ریاضی عمومی 2 2531690-2531181 03-04 دکتر محمود بیدخام  پردیس علوم پایه
ریاضی عمومی 2 2531690-2531181 05-06 دکتر سبحانی  دانشکده مهندسی عمران
معادلات دیفرانسیل 2531172 01-02 دکترسعید  شاغولی دانشکده مواد و صنایع
معادلات دیفرانسیل 2531172 03-04 دکتر کاظم  نوری دانشکده برق و کامپیوتر
معادلات دیفرانسیل 2531172 05-07 دکترسعید محمدیان دانشکده مهندسی عمران
معادلات دیفرانسیل 2531172 06 دکتر شیبانی فرزانگان
محاسبات عددی 2531173 01-02 دکتر مسعود قدس دانشکده برق و کامپیوتر
محاسبات عددی 2531173 03 دکتر سعید محمدیان سمنانی  دانشکده مواد و صنایع
محاسبات عددی 2531173 04 دکتر ترک زاده دانشکده مهندسی عمران
محاسبات عددی 2531173 05 دکتر کاظم نوری دانشکده مهندسی عمران
کلمات کلیدی
مرضیه  عنایت خانی
تهیه کننده:

مرضیه عنایت خانی