جلسه هماهنگی انجمن های علمی فیزیک و نجوم در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲

  جلسه هماهنگی انجمن های علمی فیزیک و نجوم در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲

برای پیشبرد اهداف جلسه مشترک انجمن های علمی فیزیک و نجوم در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ با حضور رئیس محترم دانشکده فیزیک و مشاور محترم فرهنگی دانشکده در سالن جلسات دانشکده فیزیک برگزار گردید.

 

کلمات کلیدی
مرضیه  عنایت خانی
تهیه کننده:

مرضیه عنایت خانی