اطلاعیه "ارسال فرم تاییدیه رتبه اول دوره های کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400"

اطلاعیه "ارسال فرم تاییدیه رتبه اول دوره های کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400"

با توجه به شیوع ویروس کرونا و با هدف (مساعدتی) کاهش مراجعات حضوری به دانشگاه سمنان، فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی دانشگاه سمنان می تواند قسمت «الف» “فرم تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400” (از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد سال 1400)  را به طور خوانا تکمیل کرده و پس از امضا، با کیفیت مناسب اسکن و حداکثر تا تاریخ 1400/6/20 به دفتر استعدادهای درخشان از طریق آدرس اینترنتی talent@semnan.ac.ir ایمیل نمایند. لازم است متقاضی فرم مربوطه را به ایمیل ارسالی پیوست کرده و در محتوای ایمیل شماره دانشجویی، شماره همراه شخص متقاضی و والدین، شماره منزل و نیز آدرس کامل پستی را درج نماید. ضمنا آن دسته از فارغ التحصیلان رتبه اول که مایل به استفاده از این امتیاز برای سال جاری نیستند، مراتب را با ایمیل به دفتر استعدادهای درخشان اعلام نمایند.

بدیهی است مسئولیت ارسال مدارک ناقص، درج اطلاعات اشتباه و در حالت کلی عدم رعایت مفاد این اطلاعیه بر عهده شخص متقاضی است.

دفتر استعدادهای درخشان”

کلمات کلیدی