قابل توجه دانشجویان در خصوص محل برگزاری آزمون میان ترم درس فیزیک 2 (روز دوشنبه مورخه 1402/2/18)

 قابل توجه دانشجویان در خصوص محل برگزاری آزمون میان ترم درس فیزیک 2 (روز دوشنبه مورخه 1402/2/18)

کلمات کلیدی
مرضیه  عنایت خانی
تهیه کننده:

مرضیه عنایت خانی