عرض تبریک اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده فیزیک به جناب آقای دکتر احسانی

 عرض تبریک اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده فیزیک به جناب آقای دکتر احسانی

اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده فیزیک با جناب آقای دکتر احسانی سرپرست جدید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه دیدار کردند. اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده فیزیک در این دیدار ضمن تبریک به آقای دکتر احسانی، برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون نمودند. آقای دکتر احسانی نیز در این دیدار ابراز امیدواری کردند که با کمک تمامی ارکان دانشکده بتوانند جایگاه پژوهشی دانشگاه را بیش از پیش بهبود بخشند.

کلمات کلیدی

تصاویر

عرض تبریک اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده فیزیک به جناب آقای دکتر احسانی - عرض تبریک اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده فیزیک به جناب آقای دکتر احسانی -