تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده فیزیک و دانشجویان برتر پژوهشی

آقای دکتر احسانی، خانم دکتر علمداری، خانم مونا حیدری و آقای رضا کلامی   دانش آموختگان برتر دانشکده فیزیک

 

خانم سمیه عزیزی و اقای علی محمدی روزبهانی دانشجویان برتر پژوهشی

 

 

 

 

کلمات کلیدی

فایل ها