تبریک چاپ 6 مقاله به آقای دکتر احسانی

لینک مقالات:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092534671930271X

https://link.springer.com/article/10.1007/s00339-022-06109-4

http://dx.doi.org/10.1007/s10948-022-06380-9

http://dx.doi.org/10.1007/s10948-021-06012-8

https://www.nature.com/articles/s41598-022-22965-9

https://link.springer.com/article/10.1007/s00339-022-06109-4

صفحات اول مقالات:

 

کلمات کلیدی
مرضیه  عنایت خانی
تهیه کننده:

مرضیه عنایت خانی