تبریک چاپ مقاله به آقایان دکتر رضاقلی پور دیزجی و دکتر محمد حسین احسانی

 تبریک چاپ مقاله به آقایان دکتر رضاقلی پور دیزجی و دکتر محمد حسین احسانی

لینک مقاله:

https://www.nature.com/articles/s41598-023-44947-1

 

 

کلمات کلیدی
مرضیه  عنایت خانی
تهیه کننده:

مرضیه عنایت خانی