پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس: 31532236-023