معاون پژوهشی و فناوری دانشکده

اقای دکتر علی اصغر عجمی

تلفن تماس:31532225-23