معاون پژوهشی و فناوری دانشکده

خانم دکتر نفیسه معماریان

تلفن تماس:31532250-23