پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه - کارشناس گروه فیزیک

شماره تماس: 31532254-023