پست سازمانی: مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه دانشکده

شماره تماس: 31532242-023