دستگاه uv/vis/NIR متعلق به  شرکت PerkinElmer  مدل lambda25 جهت انجام آنالیزهای طیف جذب و عبور سریع و مطمئن است. این دستگاه برای کاربردهای طیف سنجی مرئی و فرابنفش و مادون قرمز در بازه طول موج 190-1100 نانومتر در بسیاری از زمینه ها از جمله داروسازی تست تنظیمی و آنالیز مایعات و لایه نازک کاربرد دارد.

 

دستگاه vis/NIR متعلق به  شرکت fathnoormihan  جهت انجام آنالیزهای طیف جذب و عبور سریع است. این دستگاه برای کاربردهای طیف سنجی مرئی و مادون قرمز در بازه طول موج 400-1000 نانومتر در بسیاری از زمینه ها از جمله داروسازی تست تنظیمی و آنالیز مایعات و لایه نازک و تستهای فوتو کاتالیستی کاربرد دارد.