آزمایشگاه فیزیک پایه3

این آزمایشگاه ویژه دانشجویان رشته فیزیک و در جهت تکمیل درس فیزیک پایه 3 ، همزمان یا پس از گذراندن آن اجرا می­شود.

برخی از آزمایشهای انجام شده در این آزمایشگاه عبارتند از:

1- بررسی رفتار نور در آینه های تخت

2- بررسی رفتار نور در آینه های کروی

3- بررسی رفتار نور در عدسی ها

4-بررسی قوانین شکست و بدست آوردن ضریب شکست نور

5- محاسبه زاویه رأس منشور با استفاده از گونیومتر

6- اندازه گیری معادل مکانیکی گرما (عدد ژول)

7-بررسی تشدید امواج صوتی در لوله صوتی