آزمایشگاه فیزیک پایه2 (الکتریسیته و مغناطیس)

هدف از گذراندن این آزمایشگاه که همزمان یا پس از درس فیزیک 2 (برای دانشجویان علوم پایه و مهندسی )ارائه می­شود، آشنایی با مفاهیم الکتریسیته و مغناطیس می باشد.

برخی از آزمایشهای انجام شده در این آزمایشگاه عبارتند از:

1- آشنایی با وسایل اندازه گیری

2- تحقیق قانون اهم

3-بررسی قوانین مربوط به بهم بستن مقاومتها بصورت سری و موازی

4-اندازه گیری مقاومت مجهول به روش پل وتسون و پل تار

5-بررسی قوانین کیرشهف

6- بررسی تجربی قوانین شارژ و دشارژ خازن ها و قوانین مربوط به بهم بستن خازنها بصورت سری و موازی

7-بررسی ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده

8- بررسی قوانین فاراده و لنز

9- آشنایی و کار با اسیلوسکوپ

10- اندازه گیری اختلاف فاز دو موج به کمک منحنی لیساژو