آزمایشگاه فیزیک پایه1 (مکانیک و حرارت)

 این آزمایشگاه برای کلیه دانشجویان علوم پایه و مهندسی ، در جهت تکمیل درس فیزیک1، همزمان یا پس از گذراندن آن ارائه می شود و در آن دانشجویان بصورت عملی با مفاهیم مکانیک و حرارت آشنا می شوند.

برخی از آزمایشها که در این آزمایشگاه انجام می شود عبارتند از :

1- آشنایی با وسایل اندازه گیری

2- تحقیق قوانین سقوط آزاد اجسام

3-اندازه گیری ضریب اصطکاک سطح شیبدار

4-بررسی حرکت نوسانی در آونگ ساده و مرکب اندازه گیری شتاب جاذبه به کمک آونگ

5-اندازه گیری لختی دورانی - ممان اینرسی

6- بررسی حرکت در سطح شیبدار و پرتابه

7-اندازه گیری معادل مکانیکی گرما (عدد ژول)

8- بدست آوردن ثابت فنر