آزمایشگاه فیزیک اپتیک

این آزمایشگاه مختص دانشجویان رشته فیزیک می­باشد. کلیه آزمایش های این آزمایشگاه در محیطی تاریک انجام می­شوند و هدف کلی از انجام این آزمایشها بدست آوردن دید کلی از رفتار موجی ذره­ای نور می­باشد.

بعضی از آزمایشهای انجام شده در این آزمایشگاه عبارتند از:

1- تداخل توسط دو شکاف یانگ

2- تداخل توسط دو منشور فرنل

3- تداخل توسط دو آینه فرنل

4 -بررسی حلقه های نیوتون

5- اندازه گیری سرعت نور

6-پراش فرانهوفر

7-قطبش چرخشی در محلول های فعال نوری

8- تداخل سنج مایکلسون

9- اثر فارادی

10-توری پراش